KLASA I | KLASA II | KLASA III
 

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA


Imię i nazwisko..............................................
Klasa III........................................................
Język............................................................
Religia..........................................................ZAKRES OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

ZNAKOMICIE

DOBRZE

POPRACUJ, BĘDZIE LEPIEJ!

NIE POWIODŁO SIĘ.

EDUKACJA POLONISTYCZNA:

Czytanie:

O      Czyta teksty poprawnie i wyraziście (wyuczone)

O      Czyta teksty nowe

O      Czyta cicho ze zrozumieniem

O      Wyszukuje w tekście fragmenty na określony temat

O      Wyodrębnia w utworze kolejne wydarzenia

 

 

 

     

Mówienie :

 

 

 

 

O      Wypowiada się w uporządkowanej formie na temat przeżyć, własnych doświadczeń

O      Formułuje wypowiedzi na podstawie wysłuchanych i przeczytanych tekstów

O      Wygłasza wiersz z pamięci

 

       

Gramatyka:

 

 

 

 

O  Rozpoznaje zdania: oznajmujące, pytające, rozkazujące

  O  Rozpoznaje poznane części mowy

O  Zna alfabet i posługuje się nimi w ćwiczeniach

 

       

Pisanie:

 

 

 

 

O      Dba o estetykę pisma

O      Pisze zdania na określony temat

O      Opisuje przedmiot na podstawie bezpośredniej obserwacji

O      Redaguje i pisze życzenia z różnych okazji

O      Pisze z pamięci

O      Pisze ze słuchu

       

EDUKACJA  MATEMATYCZNA:

O      Porównuje liczby z użyciem znaków <,>,=

O      Dodaje i odejmuje w zakresie 100

O      Mnoży w zakresie 30

O      Dzieli w zakresie 30

O      Zna i stosuje umowy dotyczące kolejności wykonywania działań

O      Odczytuje i zapisuje cyfry rzymskie od I do XX

O      Rozwiązuje proste zadnia tekstowe

O      Rozwiązuje złożone zadania tekstowe

O      Układa treść zadania do formuły matematycznej

       

EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA:

O      Opanował wiadomości społeczno- przyrodnicze i stosuje je w praktyce

O      Rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego

O      Opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie związane z porami roku

 

 

 

 

EDUKACJA  ARTYSTYCZNO - TECHNICZNA:

O      Rozmieszcza rysunek na płaszczyźnie

O      Przedstawia w swoich pracach plastycznych, na miarę swoich możliwości, otaczającą rzeczywistość, sytuacje inspirowane przeżyciami i czytanymi tekstami

O      Wykonuje płaskie i przestrzenne formy

O      Przygotowuje stanowisko pracy

O      Śpiewa poznane piosenki indywidualnie i zbiorowo

 

       

EDUKACJA  MOTORYCZNO - ZDROWOTNA:

O      Wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne
O      Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń

O      Przestrzega zasad sportowej rywalizacji
       


INDYWIDUALNE WŁAŚCIWOŚCI DZIECKA: ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
ZACHOWANIE:

Wychowawca klasy: ....................................
Data: .................................................

do góry