KLASA I | KLASA II | KLASA III
 

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA


Imię i nazwisko....................................
Klasa I................................................
Język..................................................
Religia................................................

ZAKRES OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

ZNAKOMICIE

DOBRZE

POPRACUJ, BĘDZIE LEPIEJ!

NIE POWIODŁO SIĘ.

EDUKACJA POLONISTYCZNA:

Czytanie:

O      Rozpoznaje litery drukowane i pisane

O     Łączy litery w sylaby, sylaby w zdania

O      Układa z rozsypanki wyrazowej zdania

O      Czyta głośno, płynnie i wyraziście (tekst nowy)

O      Czyta głośno, płynnie i wyraziście (tekst wyuczony)

O      Czyta wyrazami

O      Czyta ze zrozumieniem

O      Czyta z podziałem na role

 

 

 

     

Mówienie i słuchanie :

 

 

 

 

O      Wypowiada się na temat przeczytanego tekstu

O      Udziela odpowiedzi na pytania

O      Buduje zdania, ze zdań wypowiedzi

O      Wypowiada się na temat historyjki obrazkowej

 

       

Słownictwo:

 

 

 

 

O   Rozróżnia zdania: oznajmujące, pytające rozkazujące

O      Zna i stosuje znaki interpunkcyjne

       

Pisanie:

 

 

 

 

O      Zapisuje pojedyncze wyrazy i zdania

O      Przepisuje tekst pisany i drukowany

O      Pisze uwzględniając właściwy kształt liter i łączenia

O      Pisze z pamięci

O      Pisze ze słuchu

O      Utrzymuje pismo w liniach

       

EDUKACJA  MATEMATYCZNA:

O      Porównuje i rozpoznaje liczby

O      Nazywa rozróżnia poznane figury geometryczne

O      Przelicz przedmioty, liczy kolejno i wstecz, posługuje się liczebnikami porządkowymi

O      Dodaje i odejmuje w poznanym zakresie na konkretach

O      Dodaje i odejmuje w poznanym zakresie na bez konkretów

O      Rozwiązuje zadania tekstowe

O      Układa treść zadania do formuły matematycznej

       

EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA:

O      Opanował wiadomości społeczno - przyrodnicze i stosuje je w praktyce

O      Rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego

O      Opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie związane z porami roku

 

 

 

 

EDUKACJA  ARTYSTYCZNO - TECHNICZNA:

O      Rozmieszcza rysunek na płaszczyźnie

O      Przedstawia w swoich pracach plastycznych, na miarę swoich możliwości, otaczającą rzeczywistość, sytuacje inspirowane przeżyciami i czytanymi tekstami

O      Wykonuje płaskie i przestrzenne formy

O      Przygotowuje stanowisko pracy

O      Śpiewa poznane piosenki indywidualnie i zbiorowo

 

       

EDUKACJA  MOTORYCZNO - ZDROWOTNA:

O      Wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne
O      Utrzymuje równowagę ciała

O      Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń

O      Przestrzega zasad sportowej rywalizacji

       


INDYWIDUALNE WŁAŚCIWOŚCI DZIECKA:

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

ZACHOWANIE:Wychowawca klasy: ...........................................
Data: ........................................


do góry